मान्यवर

श्री. रमेश बैस

मा. राज्यपाल

श्री. एकनाथ डवले

मा. प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, महाराष्ट्र राज्य

डॉ चंद्रकांत पुलकुंडवार IAS

विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग

डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.)

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, सांगली