अर्थ विभाग

विविध योजनांची माहिती
माहिती उपलब्ध नाही
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
अं.क्र.विभागप्रश्नउत्तर
1 वित्त विभागसंपूर्ण जिल्ह्यातील निवृत्ती वेतन मंजुर करणारे प्राधिकारी कोण आहेतसंपूर्ण जिल्ह्यातील निवृत्ती वेतन मंजुर करणारे प्राधिकारी उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आहेत.
2 वित्त विभागवित्तीय नियंत्रणासाठी काय उपाय योजना केली जाते.वित्तीय सचोटी व संनियंत्रणासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व पंचायत समिती व सर्व उपविभाग सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचे अंतर्गत लेखापरीक्षण पथकाकडून लेखापरीक्षण करण्यात येते. उपमुख्य व लेखा वित्त अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली खालील प्रमाणे पथकाची रचना करण्यात आलेली आहे. लेखाधिकारी – पथक प्रमुख सहाय्यक लेखाधिकारी – १ वरिष्ठ लिपिक – २ कनिष्ठ लिपिक – १
3 वित्त विभागवित्त विभागाची कार्यपद्धती कोणत्या नियमानुसार चालते.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८, वं ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडून प्राप्त झालेले शासन निर्णयानुसार कार्यपद्धती चालते.
4 वित्त विभागभविष्य निर्वाह निधी शाखे मार्फत कोणकोणती कार्य पार पाडली जातात.जिल्हा परिषदेकडील शिक्षक वं शिक्षकेतर सेवकांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे अद्यावत ठेवणे. कर्मचार्यांिच्या मागणीनुसार नियमास अनुसरून वैद्यकीय उपचार/ उच्च शिक्षण / लग्न आणि धार्मिक कार्य / घर दुरुस्ती / प्लॉट खरेदी किंवा बांधकाम, अथवा घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अग्रीम मंजुर करणे. अंतिम लेखे वर्ग करणे. मयत कर्मचाऱ्यांचे वारसास ठेव संलग्न विमा योजनेचे लाभ देणे.
पदांचा तपशील
पदांचे नावमंजुर पदेभरलेली पदेरिक्त पदे
सहाय्यक लेखाधिकारी22148
कनिष्ठ लेखाधिकारी19190
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)391524
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)35333
नागरिकांची सनद
माहिती उपलब्ध नाही
Employee Corner
नाव :
पदनाम :
मोबाईल नंबर :
विषय :
अर्जाचा तपशील :